fbpx

Algemene Voorwaarden Magic Festival

Om het verblijf voor alle bezoekers van door District East Events georganiseerde evenementen zo aangenaam mogelijk te laten zijn, gelden onderstaande huisregels. Bezoekers die zich niet conformeren aan deze huisregels en Algemene Bezoekersvoorwaarden kunnen de toegang tot evenementen van District East worden ontzegd. Daarbij zal District East zijn gevrijwaard van het vergoeden van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.

1. Definities
“Organisatie”: District East Events, statutair gevestigd te Groenlo (KvK: 64702847) en tevens de (rechts)personen die namens haar zijn belast met de organisatie van een Evenement.
“Evenement”: iedere door de Organisatie georganiseerde activiteit waaronder dance events, horeca, festivals alles in de breedste zin van het woord.
“Bezoeker”: iedere (rechts)persoon die op een geldige wijze een toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen voor een door de organisatie georganiseerd evenement.
“Terrein”: alle gebouwen, (al dan niet overdekte) ruimten, velden, pleinen, etc. die deel uitmaken van het gebied waar het evenement plaatsvindt, waaronder tevens begrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes.
“Toegangsbewijs” of “toegangsbewijzen”: een door of namens de organisatie verstrekt (digitaal) document of een door of namens de organisatie verstrekte barcode, waarmee de bezoeker toegang kan verkrijgen tot een specifiek aangeduid evenement.
“Consumptiemunten”: door de Organisatie uitgegeven munten, die bezoekers tegen een door de organisatie vastgesteld bedrag kunnen aanschaffen, en die tijdens het evenement op daartoe door de organisatie aangewezen plaatsen als betaalmiddel kunnen worden gebruikt

2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangsbewijzen en vormen derhalve een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende verkoop, schenking, en levering van toegangsbewijzen voor de evenementen, waar en op welke locatie dan ook te houden of gehouden. Door verkrijging en/of gebruik van een toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het evenement aanvaardt de bezoeker de inhoud van deze voorwaarden. Dit geldt ook indien de verkrijging van een toegangsbewijs op welke wijze dan ook via derden tot stand is gekomen.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het evenement en op alle (nadere) overeenkomsten die de bezoeker sluit met de organisatie (zoals de aanschaf van consumptiemunten, drank- en etenswaren en merchandise).

4. Toegang tot het evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Toegang tot het evenement verkrijgen alleen personen van 18 jaar en ouder. Personen die willen binnentreden kunnen worden verzocht en zijn dan verplicht hun legitimatie te tonen vanwege het controleren op bedoelde leeftijdsgrens. Personen onder de 18 jaar wordt de toegang tot het evenement zonder meer geweigerd, zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de organisatie. Het is verboden de toegangsbewijzen voor het evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Bij overtreding van dit verbod is de organisatie gerechtigd de toegang tot het evenement te weigeren en alle hieruit voortvloeiende schade op de bezoeker te verhalen.

5. De organisatie heeft het recht bezoekers van het evenement voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het evenement te (laten) fouilleren. De bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt kan de toegang tot het evenement worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld of kan onmiddellijk verwijderd worden.

6. Het is verboden professionele foto-, film-, en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur van welke aard dan ook, glaswerk, plastic flessen, dranken, etenswaren, drugs, blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen (waaronder – maar niet beperkt tot – spuitbussen of CS gas), voor zichzelf of een ander mee te brengen naar – of in bezit te hebben op – de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze te gebruiken voor- of gedurende een evenement, op straffe van inbeslagname.

7. Het gooien van drank of het gooien van voorwerpen is verboden. Verwijdering van het evenement zal daarop volgen.

8. Het is slechts toegestaan om medicijnen mee naar het evenement te nemen, indien:
de medicijnen nog in de originele en afgesloten verpakking zitten
voorzien zijn van de originele bijsluiter
aangetoond kan worden waarom deze medicijnen gebruikt worden.
Indien niet aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan -of de organisatie andere gronden heeft om te twijfelen aan de getoonde middelen/medicijnen- dan is de organisatie bevoegd om de medicijnen in beslag te nemen, zonder dat de organisatie gehouden is tot het vergoeden van de (waarde van die) medicijnen. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd. De bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld, of kan van het evenement worden verwijderd en/of worden overgedragen aan de politie. In beslag genomen goederen zullen worden vernietigd.

9. Het wegnemen van eigendommen van de organisatie wordt beschouwd als diefstal. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.

10. Het is verboden zonder expliciete schriftelijke toestemming van de organisatie goederen te
verkopen op of rondom het terrein voor, tijdens en na een evenement.

11. De organisatie houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, indien naar haar oordeel het nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het evenement. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van de organisatie een bezoeker een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van de organisatie aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere bezoekers en voor ontkleding tijdens het evenement (waaronder ,maar niet beperkt tot, bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam).

12. Registratie van het evenement op een professionele en/of commerciële manier zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, als ook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

13. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt alsmede het bijwonen van het evenement geschiedt door de bezoeker op eigen risico. De organisatie kan in dit verband dan ook niet aansprakelijk gehouden worden, uitgezonderd het eventuele geval dat er sprake zou zijn van grove opzet of bewuste roekeloosheid van (de leiding van) de organisatie.

Wegens schade aan personen of gemaakte kosten, ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, zoals bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – gehoorstoornissen, gezichtsstoornissen en andere lichamelijke stoornissen dan wel schade aan goederen van de bezoeker, veroorzaakt door welke oorzaak ook, inclusief die welke voortvloeien uit handelingen van andere bezoekers, handelingen van de organisatie, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden, zoals onder meer standhouders. De bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie geeft de bezoekers het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

14. De organisatie zal er naar streven dat het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden mocht ontstaan.

15. Mede in verband met de veiligheid is het na binnenkomst niet mogelijk om het terrein tijdelijk te verlaten, tenzij de organisatie daarmee uitdrukkelijk zou instemmen.

16. De bezoeker van het evenement is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de organisatie, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden. Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de bezoeker door het ordepersoneel. Er kunnen veiligheidscamera’s aanwezig zijn op het evenemententerrein.

17. In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc., heeft de organisatie het recht het evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het evenement te annuleren. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het evenement als bovenbedoeld, zal de organisatie hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven.

18. Uitsluitend in geval van annulering zal de organisatie het entreegeld, maar niet de bespreekgelden/administratiekosten aan de bezoeker op zijn verzoek restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden binnen een redelijke termijn welke plaatsvindt na de datum van het geannuleerde evenement, op vertoon door de bezoeker van een geldig toegangsbewijs, op en aan de door de organisatie (dan wel de partij die betaling voor het ticket heeft afgehandeld) aangegeven en bekend te maken wijze via door haar bekende kanalen.

19. De organisatie is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het evenement en de bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door het verkrijgen van een toegangsbewijs van het evenement en/of door betreding van de locatie van het evenement verleent de bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat de organisatie of een aan deze vennootschap gelieerde vennootschappen enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. De bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij/zij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de Bezoeker enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt hij/zij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de organisatie en doet hij/zij hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen.

20. Het is de bezoeker toegestaan om tijdens het evenement fotoapparatuur bedoeld voor consumenten mee op het terrein te nemen en hier gebruik van te maken. Onder fotoapparatuur bedoeld voor consumenten wordt verstaan: digitale compactcamera’s (met een normale en vaste lens), telefoons met fotocamera en wegwerptoestellen. Het is niet toegestaan om professionele fotoapparatuur of accessoires (zoals een (uitschuifbaar) statief, waaronder bijvoorbeeld ook wordt verstaan een GoPro Telescoping Pole) mee te nemen. Ook het meenemen van een filmcamera is niet toegestaan. Of er sprake is van de in dit artikel bedoelde niet toegestane apparatuur, is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. Als u twijfelt of de fotoapparatuur die u wilt meenemen is toegestaan, neem dan voorafgaand aan het Evenement per e-mail contact op de organisatie. Ingeval van gebruik door een bezoeker van (niet)-toegestane apparatuur op het terrein, is de organisatie bevoegd de apparatuur tijdelijk in bewaring te nemen. Teruggave volgt na afloop van het evenement; of als door de bezoeker is aangetoond dat alle opnamen en mogelijke kopieën daarvan zijn gewist; of op een nader te bepalen moment indien de organisatie daar redelijke gronden voor heeft.

21. Professionele (pers)fotografen en/of personen die uit commerciële motieven foto- of
filmopnamen van een evenement willen maken, dienen in het bezit te zijn van een geldige
accreditatie van de organisatie.

22. Consumptiemunten die gekocht tijdens zijn bij Magic Festival zijn alleen geldig tijdens Magic Festival. De consumptiemunten zijn niet inwisselbaar voor geld.

23. Op het terrein van Magic Festival zijn gratis toiletvoorzieningen aanwezig. Het is ten strengste verboden om te poepen of plassen op andere plaatsen dan de toiletvoorzieningen.

24. In situaties waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.